Vi’s 100th Birthday Year


🔗 ❤️ BurnettFamilyUS.org 🇺🇸

#BlackHistoryIsAmericanHistory